Presentatie

 • Presenteren van de uitslagen-avond van de gemeenteraadsverkiezing in Lelystad (2014)
 • Leiden van een bijeenkomst over een para- commerciële verordening (2014)
 • Presentatie van het tv- programma DAG (2014)
 • Presentatie van de uitslagen- avond van de gemeenteraadsverkiezing in Leeuwarden (2013)
 • Voorzitten van een werknemersbijeenkomst over de op handen zijnde reorganisatie (2013)
 • Het leiden van een debat over de toekomst van het primair onderwijs in een krimpregio (2013)
 • Het leiden van een gesprek over de toekomst van de ouderenzorg (2013)
 • Het leiden van een debat met kandidaat kamerleden over hun plannen voor het basisonderwijs i.o.v. Noordelijke schoolbesturen en de P.O. Raad (2012)
 • Het leiden van een armoede- debat voor de gemeente Leeuwarden (2012)
 • Het leiden van een masterclass over onderwijs en krimp (2012)
 • De presentatie van de lancering van het beeldhorloge (2012)
 • Voorzitten van een kenniscafe bij Talant (2011, 2012)
 • Leiden van een bijeenkomst over jongeren en alcoholgebruik (2012)
 • Leiden van een gesprek over integriteit met gemeenteraadsleden (2011)
 • Presentatie van een ‘ontmoeting’ tussen bestuurders en management van Friese organisaties en clienten van hulpverleningsinstanties (2011)
 • Het leiden van een bijeenkomst over de toekomst van het maatschappelijk werk in Friesland (2011)
 • Het voorzitten van een informatie- bijeenkomst in Skarsterlân over een aangepast fusie- voorstel (2011)
 • Presentatie van een verkiezingsdebat op Urk in aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen (2011)
 • De presentatie van de Kick-off Amaryllis (2011)
 • Het presenteren van de ‘Amaryllis- werkakademie’, in het kader van het afscheid van directeur Welzijn Leeuwarden, Dietske Bouma (2010);
 • Het presenteren van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden (2010)
 • Voorzitter van drie ‘pressure- cooker bijeenkomsten’ in het kader van schuldhulpverlening en armoedebestrijding (2010)
 • Voorzitter van een Raadsbijeenkomst over het Raadsprogramma in een Friese gemeente (2010)
 • Presentator van een verkiezingsdebat over de toekomst van de gemeente Leeuwarderadeel (2010)
 • Presentatie van drie debatten over de toekomst van de gezondheidszorg in Friesland (2010)
 • Voorzitter bijeenkomst presentatie ziekenhuisbeleidsplan (2009)
 • Duo- presentator ‘Open- space- workshop’ over het thema ‘kansen voor starters’ (2009)
 • Leiden evaluatieve bijeenkomst gebiedsgericht werken Leeuwarden (2009)
 • Leiden publieke bijeenkomsten in Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland over  toekomst gemeenten (2008/2009)
 • Voorzitter werkbijeenkomst regionaal arbeidsmarktbeleid (2009)
 • Voorzitter symposium duurzaamheid (2008)
 • Gespreksleiding werkconferentie detailhandelsbeleid van Friese gemeente (2008)
 • Voorzitterschap twee bijeenkomsten over inburgering en participatie (2008)
 • Presentatie van het tv-programma D.A.G. (2008,2009, 2010 en 2011)
 • Workshopleider conferentie van de G27- gemeenten (2008)
 • Voorzitter bijeenkomst in Het Bildt over herinrichting publieke domein(2008);
 • Voorzitter politiek café Leeuwarderadeel: bestuurskracht van de gemeente (2008);
 • Leiden zelfevaluatie RvC Woningbouwcorporatie in termen van governance- code (2007 en 2008);
 • Voorzitterschap bijeenkomst raads- en statenleden over de A7- zone (2007 en 2008);
 • Presentatie van het brede stadsdebat ‘visie Leeuwarden’ (2007);
 • Leiden debat burgemeesters vier Friese centrumsteden over samenwerking versus eigen profilering (2007);
 • Voorzitter van zeven pressure- cookerbijeenkomster rond de thema’s: werk, zorg, wonen, onderwijs, opvoeding, ruimtelijke omgeving, veiligheid om te komen tot een plan van aanpak voor de Leeuwarder wijk Heechterp/ Schieringen. Leiden van de afsluitende plenaire bijeenkomst (2007);
 • Presentatie van twee- wekelijkse tv- actualiteitenprogramma DAG, via lokale omroep Mercurius ( 2007);
 • Voorzitterschap van een evaluatieve werkbijeenkomst van College van Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad van een Friese gemeente over de samenwerking in de duale structuur (2007);
 • Voorzitterschap van de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van vrouwennetwerk Vice Versa over  “Innovatie en ondernemerschap” in Groningen ( 2007);
 • Voorzitter van een discussiebijeenkomst “Binnenstadsmonitor” in de gemeente Sneek voor de Sneker ondernemers (2005);
 • Leiden van een rondetafelgesprek over het thema ‘huiselijk geweld’ in Groningen (2005);
 • Leiden van het stadsgesprek ‘Samen leven in Leeuwarden’ in opdracht van de gemeente Leeuwarden (2005);
 • Dagvoorzitter van de strategische werkconferentie ‘huiselijk geweld’ in opdracht van de Regiopolitie Groningen (2005);
 • Leiden van het stadsgesprek ‘allochtone vrouwen en werk’ in opdracht van de gemeente Leeuwarden (2005);
 • Voorzitterschap van een speciale werkconferentie WMO voor de raadscommissie Welzijn in Leeuwarden (2005);
 • Voorzitterschap van een informatieavond in Sneek rond het thema Spoordok en directe omgeving (2004);
 • Voorzitter van een informatieavond rond het thema Waterstad A7 – Sneek (2004);
 • Presentatie van het stadsdebat ‘Veilig Leeuwarden’ ( 2004);